تنبیه فزرندان عملکردی بی نتیچه
مشاهده مطلب

تنبیه کودک | تاثیرات منفی تنبیه کردن بر تربیت فرزندان

زمانی که به دلیل رفتارهای نادرست فرزندان خود، نسبت به آن ها خشمگین می شوید راحت ترین عملکرد برای اینکه بخواهید آن ها را متوجه رفتار نادرستشان کنید این است که بخواهید از روش تنبیه کودک استفاده کنید.
اشتراک گذاری